•  

   História

   • Súčasnosť

    • Brány  materskej školy v obci Dlhá nad Oravou sa slávnostne  prvýkrát otvorili v septembri v roku 1982. Nová materská škola vyrástla v strede obce za bytovkou. Bola dvojtriedna a poskytovala celodennú i poldennú starostlivosť pre 50 detí od 2,5  do 6 rokov. Prvou p. riaditeľkou bola p. Terézia Meľová. Historickým medzníkom pre materskú školu bol rok 2003, keď sa 1. 6. 2003 presťahovala do priestorov základnej školy. Zlúčením materskej školy so základnou školou vznikol nový právny subjekt  Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110.

   • Budova materskej školy je situovaná na vrchu Dúbä v tichom prírodnom prostredí. Obkolesená je školskou záhradou, okrem trávnatej plochy sa tu nachádza priestranný školský dvor, detské a športové ihrisko, jedáleň s kuchyňou a telocvičňa.

    V súčasnosti je materská škola dvojtriedna s kapacitou 40 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 až 6 rokov.

    Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

    Výchovno-vzdelávacia činnosť zlepšuje sociálnu aktivitu detí a napĺňa potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, uľahčuje adaptáciu na školské prostredie, podporuje vzťah detí k poznávaniu a  učeniu,  rozvíja individuálne spôsobilosti detí, sprostredkováva základy kultúry, umožňuje deťom napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania, uplatňuje a chráni práva detí v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi. Vytvára podmienky pre blaho všetkých detí, identifikuje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečuje im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami, zabezpečuje dostupnosť a  rovnosť vo výchove a vzdelávaní, dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, získava dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania detí.

    Ciele a vzdelávací obsah v jednotlivých vzdelávacích oblastiach rozvíja elementárne základy týchto kľúčových kompetencií:

    1. komunikačných kompetencií,

    2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,

    3. digitálnych kompetencií,

    4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,

    5. sociálnych a personálnych kompetencií,

    6. občianskych kompetencií,

    7. pracovných kompetencií.

    Výchovno-vzdelávacou prácou sa snažíme o dosiahnutie optimálnej úrovne vo všetkých vzdelávacích oblastiach, aby dieťa bolo pripravené na primárne vzdelávanie v základnej škole a na ďalší život v spoločnosti.