• Idem, idem do školičky...

     • ,,Idem, idem do školičky,

      poza humná, poza kríčky.

      Učiť sa mi zachcelo,

      preto bežím veselo.“

       

      Prázdniny skončili a opäť prišiel september. Mesiac, v ktorom sa otvorila aj brána našej materskej školy. Materská škola znova ožila detským smiechom. Deti aj pani učiteľky sa do škôlky vrátili plné sily a zážitkov z prázdnin. Niektoré deti sa po prázdninách vrátili do dôverne známeho prostredia, aby tu opäť stretli svojich kamarátov, ale pre niektoré deti to však bol ich naozaj prvý deň v škôlke, ktorý statočne zvládli. Oboznámili sa s novým prostredím, zoznámili sa s kamarátmi a láskavý prístup našich pani učiteliek im pomáha naďalej adaptovať sa. Počas prvého týždňa sa venovalo téme ,,Môj kamarát“. Deti sa navzájom predstavovali a celý týždeň sa spoznávali aj prostredníctvom rôznych hier ako ,,Pavučina priateľstva, O reťaz o reťaz, Kamarát“. Naučili sa niečo nové aj o obci Dlhá nad Oravou, poznávali verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí (napr. obchod, pošta, lekárska ambulancia, obecný úrad, vlakovú stanicu, školu a iné). Že sa im naozaj dobre žije v ich dedinke, pripomínali si to aj piesňou ,,Na Orave dobre, na Orave zdravo“. September ušiel ako voda a my sa ďalej tešíme na nové zážitky a úspechy, ktoré deti získajú v tomto školskom roku pre rozvoj ich jedinečnosti.

      ,,Všetci spoločne za dobrodružstvom!“

       

                                                     Anna Kramárová

       

     • Otvorenie školského roku 2021/2022

     • Školský rok 2021/2022 začína vo štvrtok 2. septembra 2021.

      Prevádzka materskej školy je od 6:20 do 16:00.

      Ranný príchod detí je v čase od 6:20 do 7:10 a od 8:00 do 8:15.

      Dieťa, ktoré je na poldennom pobyte si rodičia vyzdvihnú od 11:30 do 12:00. Dieťa na celodennom pobyte možno vyzdvihnúť od 14:00. Do priestorov školy vstupuje 1 osoba sprevádzajúca dieťa na nevyhnutný čas, maximálne na dobu 10 minút

      K začiatku nového školského roka 2021/2022 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach Školský semafor. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk


      Najdôležitejšie informácie zo Školského semaforu:

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe do školy 2.9. 2021  vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx.  Dieťa s príznakmi musí zostať doma.

      Do priestorov školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede  dieťaťa do 11 rokov.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.


      Príloha:

      1. vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      2. semafor.pdf​​​​​​​

     • Rozlúčka s predškolákmi 25.6.2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s predškolákmi 25.6.2021.

      "...posledný krát so škôlkármi

      zahrám sa a zaspievam,

      mám 6 rokov, škola volá,

      dovidenia, odchádzam..."

       

       

      Milí naši predškoláci!

      Každý z Vás je iný a jedinečný. Každý z Vás v niečom dobrý a v niečom vyniká. Prajem Vám, aby sa Vám darilo rozvíjať sa v tom, v čom ste dobrí. Aby ste sa naučili byť zodpovedný, rešpektovať seba aj ostatných. Získavajte nové vedomosti a nezabudnite na to, že najdôležitejšie je mať dobré srdiečko. 

      Ďakujem za všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili. Bolo nám cťou. 

      Veľa šťastia!

       

      Vaša pani učiteľka Katka Orelová a Hanka Suľová

       

     • Zápis do materskej školy

     • TERMÍN  do 7. mája 2021

       

      SPÔSOB

      • osobne  5.5.2021 od 15:00 – 17:00  a  6.5.2021 od 10:00 – 12:30

      • poštou na adresu školy do 7.5.2021

      • prostredníctvom elektronického podania cez ÚPVS (www.slovensko.sk)

      DOKUMETY POTREBNÉ K ZÁPISU

       

      • písomná žiadosť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami  (ziadost_o_prijatie.pdf)

      • elektronická prihláška podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami (https://msdlha.edupage.org/register/) 

      • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od praktického lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní   (Lekarske_potvrdenie.pdf)

       

      Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

       

      • vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

      • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, (ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti)                                                                                                                                       (tlačivá sú k dispozcií v MŠ)

       

      Dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

       

      • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

      • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      • informovaný súhlas zákonného zástupcu

      POVINNÉ PLNENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

       

      • pre deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31.8.2021

      PODMIENKY PRIJÍMANIA

      Prednostne sa budú prijímať podľa kritérií:

       

      • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

      • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní

      • nadané deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 rokov

      • Deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia 4 roky

      • deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia 3 roky

      Deti, ktoré k 31.8.2021 nedosiahnu vek 3. rokov môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické a stravovacie návyky.

       

      VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou najneskôr do 15. júna 2021.

       

       

     • Prevádzka materskej školy od 19.4.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s metodickým usmernením Návrat žiakov do škôl bude od pondelka 19.4.2021 materská škola v prevádzke pre všetky deti.

      Podmienkou účasti detí na vyučovaní je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a preukázanie sa negatívnym testom, resp. výnimkou z testovania a podanie Čestného vyhlásenia. Čestné vyhlásenie, ktorého kópiou je potvrdenie negatívneho testu, resp. výnimku z testovania, nesmie byť staršie ako 7 dní. Čestné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky. 

      Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie platných epidemiologických opatrení. Dieťa môže sprevádzať do budovy školy len 1 osoba, ktorá podáva Čestné vyhlásenie, žije v spoločnej domácnosti a preukáže negatívnym testom, resp. výnimkou z testovania. V priestoroch školy, aj šatne sa sprevádzajúca osoba nesmie zdržať dlhšie ako 10 minút.

      Ďakujeme. 

      Čestné vyhlásenie19262.docx

     • Prevádzka materskej školy od 12.4.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje vyučovanie v materskej škole pre všetky deti.

      Naďalej ostávajú v platnosti prísne epidemiologické opatrenia.

      Deti, ktoré od pondelka 12.4.2021 nebudú materskú školu navštevovať, je potrebné odhlásiť zo stravy. Poplatok za prevádzkové náklady bude treba opätovne uhrádzať aj v prípade, ak dieťa do MŠ nenastúpi.

     • OZNAM O VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

     •  

       

      OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE POČAS DNÍ 1.4. – 6.4.2021 BUDÚ VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. MATERSKÁ ŠKOLA BUDE ZNOVU V PREVÁDZKE V STREDU 7.4.2021.

       

      PRAJEME VÁM VESELÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV.

     • Prevádzka materskej školy od 15.3.2021

     • Materská škola bude od 15.3.2021 v prevádzke len pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

       

     • Prevádzka materskej školy od 8.3.2021

     • Od 8. 3. 2021 bude materská škola len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti. V pondelok 8. 3. 2021 zákonný zástupca dieťaťa predkladá cestne_prehlasenie.docx, ktorého prílohou je kópia negatívneho výsledku testu na COVID-19 nie staršieho ako 7 dní (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať pani učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage.

      Zákonný zástupca, ktorý odovzdal ČP spolu s kópiou negatívneho testu, resp. sa preukázal výnimkou z testovania sprevádza dieťa do/z materskej školy. Zákonný zástupca, ktorý nepredložil čestné vyhlásenie, resp. výnimku z testovania nemôže sprevádzať dieťa do materskej školy.


     • Materská škola bude v prevádzke

     • Vážení rodičia!

      Vychádzajúc z momentálnej epidemiologickej situácie oznamujeme, že od pondelka  1.3.2021 pokračuje materská škola v prezenčnej forme výučby.

      Zároveň Vás chceme požiadať o sledovanie našej stránky EduPage, kde Vás budeme informovať o každej zmene v súvislosti s prevádzkou materskej školy.

      Podmienkou účasti dieťaťa v materskej škole je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie  zamestnancov školy na ochorenie COVID-19. 

      V pondelok 1. 3. 2021 zákonný zástupca dieťaťa predkladá: 18626_cestne_vyhlasenie_ZZ.docx​​​​​​​ (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať ráno pani učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage.

     • Prevádzka MŠ od pondelka 22.2.2021

     • Od pondelka 22.2.2021 pokračuje materská škola v prevádzke. Podmienkou účasti je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie zamestnancov materskej školy na ochorenie COVID-19. Bezplatné testovanie antigénovými testami pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy bude v Dlhej nad Oravou v dňoch 20.2.2021 /sobota/ a 21.2.2021 /nedeľa/. Na pretestovanie môžete využiť aj iné odberové miesto.

      Pri nástupe do materskej školy v pondelok 22.2.2021 zákonný zástupca dieťaťa ako aj zamestnanec MŠ predkladá Čestné vyhlásenie-cestne_vyhlasenie_ZZ(1).docx, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať triednej učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 9.2.2021 nás vo veku 60 rokov navždy opustila pani zástupkyňa pre materskú školu Bc. Marta Strapcová. 

      Ďakujeme za všetko. Odpočívajte v pokoji.

      Smútočný príhovor

      V živote človeka sú chvíle, ktoré nás zastihnú nepripravených a ich príchod nás prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná a nečakaná správa o náhlom odchode našej kolegyne a pani zástupkyne Marty Strapcovej.

      Bc. Marta Strapcová prežila v Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou 18 rokov. Od roku 2003 – 2017 ako učiteľka materskej školy a od roku 2017 ako zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu.

      Vážená pani Strapcová, chcem sa s Vami rozlúčiť a zároveň Vám poďakovať v prvom rade za všetky deti, ktoré prešli Vašimi rukami v našej materskej škole. Venovali ste im veľmi veľa svojho času a kus svojej osobnosti. Učili ste ich všetkému, no hlavne láske k životu a tomu, ako urobiť svet lepším a krajším. Denne ste im boli druhou mamou. Každé objatie, pohladenie i milý úsmev v nich zanechali stopu dobra, a to je to najviac, čo môže zo seba milujúca pani učiteľka dať.

      Lúčim sa s Vami aj v mene všetkých zamestnancov, s ktorými ste spolupracovali. Starším kolegyniam ste boli priateľkou a tým mladším vzorom a pomocou. Neustále ste odborne rástli, nebáli ste sa nových trendov. Pracovali ste s chuťou a životným elánom, prichádzali ste s novými nápadmi. Svojou prácou a vystupovaním ste boli pre nás príkladom zodpovednosti, slušnosti a trpezlivosti.

      Nakoniec sa lúčim aj v mene svojom. Ďakujem za spoločne strávené roky, za všetko, čo ste ma v riadiacej práci naučili. Počas niekoľkoročnej spolupráce ste sa mi nikdy neotočili chrbtom. Vždy ste stáli po mojom boku, akceptovali moje rozhodnutia, boli ste mi pomocou a oporou. Boli ste so mnou v čase úspechov, no aj v čase ťažkostí ako jeden z pilierov, o ktoré som sa mohla oprieť. Je veľmi ťažké uveriť tomu, že sa už nikdy neuvidíme, nestretneme, nepodáme si ruky...

      Napriek tomu, drahá pani učiteľka, že Vás premohla zákerná choroba a zabránila Vám vrátiť sa medzi nás, verte, že v srdciach stoviek detí, rodičov a aj nás kolegov zostanete navždy.

      PaedDr. Gabriela Tomáňová, riaditeľka školy

     • Informácie k nástupu detí do MŠ od 8.2.2021

     • Ranný príchod detí do MŠ a žiakov do ZŠ je v čase:

      6:30 – 7:10 – deti MŠ

      7:30 – 7:50 – žiaci ZŠ

      7:50 – 8:15 – deti MŠ

      Vstup do budovy školy je zákonným zástupcom zakázaný.

      Od 7:15 – 8:00 bude cesta do školy uzatvorená. Na parkovanie môžete využiť parkovisko pod cintorínom.


      • Deti MŠ sú automaticky prihlásené na obed v školskej jedálni.  V prípade, že dieťa bude chýbať je potrebné z obedu ho odhlásiť.


      • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy v pondelok 8.2.2021 zákonný zástupca žiaka predkladá:

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

      Príloha: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 18626_cestne_vyhlasenie_ZZ.docx 

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je možné poslať aj elektronicky cez EduPage.

      Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od pondelka 8.2.2021 obnovuje prevádzka MŠ.  

      Podmienkou obnovenia prevádzky MŠ je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie všetkých zamestnancov materskej školy na ochorenie COVID-19. 

      Bezplatné testovanie antigénovými testami pre zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy bude v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou dňa 7.2.2021 (nedeľa) od 8:00 - 20:00 (prestávky: 11:00 -12:00, 16:40-17:30).

      V prípade záujmu o testovanie v Dlhej nad Oravou Vás prosíme o registráciu v rezervačnom systéme bookio: https://services.bookio.com/testovanie-dlha-nad-oravou-kulturny-dom/widget

      Na pretestovanie môžete využiť aj iné odberové miesto.

      V pondelok pri nástupe detí do MŠ zákonní zástupcovia a zamestnanci predložia Čestné vyhlásenie, ktoré Vám zverejníme.

       

     • Materská škola ostáva zatvorená

     • Vážení rodičia!

      Na základe vyjadrenia ministra školstva SR ostáva materská škola od 25. januára 2021 zatvorená. 

      O zmenách Vás budeme informovať.

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Vážení rodičia,

      rozhodli sme sa, že tieto Vianoce potešíme seniorov v domovoch. Maličkosti, ktoré potešia deduška, alebo babičku budeme v materskej škole vyrábať. Môžete sa tiež zapojiť a priniesť drobnosť, ktorá poteší. A Keďže to môže byť jediný darče, ktorý dostanú, zabalíme do krabíc aj veľa lásky