• Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

     •  

       

      Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z. o základnej škole

      oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka

      na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

      vo štvrtok 16. apríla 2020 od 1600 do 1700 hod.

      a v piatok 17. apríla 2020  od   800 do   900 hod.

      v budove ZŠ v Dlhej nad Oravou bez osobnej prítomnosti detí.

       K zápisu je potrebné priniesť:

      - vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi,   

      - vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku do ZŠ podpísanú obidvomi

         rodičmi,   

      - rodný list dieťaťa,

      - 15 € na učebné pomôcky (zbierky, zošity, výkresy, ...).

      Tlačivá: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ, Elektronická prihláška do ZŠ, Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete na stránke https://zsdlha.edupage.org/

      Ak sa v určenom termíne nemôžete zúčastniť zápisu, vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ a vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú obidvomi rodičmi  nám môžete zaslať poštou do 17.4.2020 na adresu školy.

      INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

      Do 1. ročníka škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky  musí byť odporučenie  všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa). Odporučenie sa nevyžaduje pri zápise, ale zákonný zástupca ho doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničírodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V tejto škole bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

     • Materská škola bude zatvorená do odvolania

     •  

      OPATRENIA MINISTERSVA ŠKOLSTVA

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení Ministerstva školstva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu

       

      • Školy a školské zariadenia ostávajú zatvorené do odvolania
      • Zápis do základnej školy sa uskutoční v budove ZŠ  bez osobnej prítomnosti detí                          vo štvrtok 16. apríla 2020 od 16:00 do 17:00 hod.                                                           - v piatok 17. apríla 2020 od 8:00 do  9:00 hod.  (bližšie informácie na internetovej     stránke  https://zsdlha.sk/aktuality.php#148)
      • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Presný termín podávania žiadostí zverejníme.
      • Materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie nájdete na ucimenadialku.sk

       

       

       

     • USMERNENIE vo veci prerušenia prevádzky školy

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia ministerky školstva

      od pondelka, 16. marca 2020,  ZATVÁRA ZŠ aj MŠ, minimálne do piatka 27. marca 2020.

      Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia  znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii. Na základe nariadenia je zakázané deťom sa navzájom stretávať v bydliskách alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská a pod.....).

      Verím, že sa v tejto vážnej situácii budeme všetci správať zodpovedne.

                                                                       

                                                                                PaedDr. Gabriela Tomáňová, RŠ

     • Prerušenie prevádzky

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že od piatku 13.3.2020 bude prerušená prevádzka základnej aj materskej školy z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19 (koronavírus).

      Ďalšie informácie zverejníme v piatok 13.3.2020 na stránke, preto Vás žiadame o jej sledovanie.