• Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

     • Zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch  21.5.2020 od 16:00 – 17:00 a 22.5.2020 od 9:00 – 10:00 hod. 

      Do materskej školy sa prijímajú deti na základe Žiadosti o prijatie dietata do MŠ.docx podpísanej obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami a Elektronickej prihlášky

      Žiadosť je potrebné odovzdať v určenom termíne (21.5. a 22.5.2020) zástupkyni MŠ, alebo poslať poštou na adresu školy, elektronickú prihlášku vyplniť online.

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa k zápisu nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa rodičia/zákonní zástupcovia nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt (najdlhšie na 3 mesiace).

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak do času vydávania rozhodnutia rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt (najdlhšie 3 mesiace).

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že mesačné poplatky na materskú školu od apríla 2020 nemusíte uhrádzať