• Obnovenie prevádzky materskej školy od 1.6.2020

     • Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje prevádzka materskej školy. MŠ vyhovela všetkým žiadostiam rodičov/zákonných zástupcov o nástup dieťaťa do materskej školy od 1.6.2020. Deti rodičov/zákonných zástupcov pracujúcich na pracovisku budú prijaté na celodenný pobyt a deti, ktorých aspoň jeden rodič/zákonný zástupca nepracuje budú prijaté na poldenný pobyt (do 12:30).

       

      Rozdelenie detí do tried

      Menný zoznam detí pridelených do tried bude zaslaný individuálnou správou cez edupage. Deti pridelené do tried sa nebudú meniť, aj keď klesne počet detí, nebude dochádzať k spojeniu jednotlivých tried. Riaditeľka školy v prípade nízkych počtov zváži zmenu najskôr od nasledujúceho týždňa po dosiahnutí nízkeho počtu.

         1. Trieda (7:00 – 12:30)

      • pani učiteľka Katarína Ťapajnová
      • deti z triedy Motýle

       

         2. Trieda (6:30 – 15:30)

      • pani učiteľky Mgr. Katarína Červeňová, Mgr. Katarína Orelová
      • deti z triedy Sovičky a deti z triedy Motýle, ktorých obidvaja rodičia pracujú na pracovisku

       

      Odovzdávanie detí do MŠ a preberanie detí z MŠ

      Deti budeme preberať len vo vyhradenom čase, v inom čase je vstup určený pre žiakov ZŠ.

      Ranné odovzdávanie 

      2. trieda   6:30 - 6:45

      1. trieda, 2. trieda  7:00 - 7:25       8:00 - 8:15

      Preberanie detí z MŠ

      Poldenný pobyt 1. a 2.trieda    12:00 – 12:30

      Celodenný pobyt  2. trieda       15:00 – 15:30

       

       

      Usmernenie pre rodičov / zákonných zástupcov detí MŠ

       

      Rodič / Zákonný zástupca

       

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

       

      • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty  (max 37,5°C) a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

       

      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo bude pripravené v pondelok v MŠ).

       

      • Pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

       

      • Dodržiava, že dieťa nenosí do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia, ako aj potraviny, s výnimkou detí s potravinovou intoleranciou potvrdenou lekárom.

       

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, materská škola zabezpečí umiestnenie dieťaťa do samostatnej miestnosti a kontaktuje rodičov/ zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

       

      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, deti prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

       

      • Pri vstupe do priestoru materskej školy rodič vstupuje v návlekoch (jednorazové návleky v prvý deň príchodu zabezpečí materská škola).

       

      • V šatni MŠ sa môžu zdržiavať maximálne 2 rodičia a 2 deti. Dodržiavať 2 m vzdialenosť je potrebné pred vstupom do budovy. S jedným dieťaťom do zariadenia vstupuje vždy len jeden rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa.

       

      • Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky rodičia a deti dodržiavajú pokyny na sedenie dieťaťa a označenú skrinku. Do ostatných priestorov (jedáleň, spálne, triedy) rodičia nevstupujú. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia.

       

      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

       

      • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je maximálne 10 minút.