• Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole od 2.9.2020

     •  

      Odovzdávanie detí do MŠ

      Do materskej školy budete môcť vojsť len vo vyhradenom čase, v inom čase je vstup určený pre žiakov ZŠ.  Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov a sprevádzajúce osoby, že z dôvodu ochrany žiakov je prísny zákaz vjazdu motorovým vozidlom do areálu školy.

      Vyhradený čas vstupu do materskej školy

      6:20 - 6:45

      7:00 - 7:25

      8:00 - 8:15

       

      Usmernenie pre rodičov / zákonných zástupcov detí MŠ

      Rodič / Zákonný zástupca

       

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok rodič aj dieťa, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy.

       

      • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

       

      • Materská škola, v prípade podozrenia  na akútne ochorenie (nielen COVID 19) dieťa nepreberie.

       

      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie (cestne_vyhlasenie_rodica.docx), alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky  prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx)

       

      • Dodržiava, že dieťa nenosí do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia

       

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, materská škola zabezpečí umiestnenie dieťaťa do samostatnej miestnosti a kontaktuje rodičov/ zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú

       

      • V šatni MŠ sa môžu zdržiavať maximálne 2 rodičia a 2 deti. Dodržiavať 2 m vzdialenosť je potrebné pred vstupom do budovy. S jedným dieťaťom do zariadenia vstupuje vždy len jeden rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa.

       

      • Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky rodičia a deti dodržiavajú presne určené a zreteľne označené miesto na sedenie dieťaťa a skrinku. Do ostatných  priestorov (jedáleň, spálne, triedy) rodičia nevstupujú. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia.

       

      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

       

      • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je maximálne 10 minút.
     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

     •  

      Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2020/2021 do pracovného pomeru asistenta učiteľa od 1.9.2020 - 31.8.2021.

      Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

      Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

      Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 25. 08. 2020.

      Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211.

       

       

       

                                                                                                               PaedDr. GabrielaTomáňová

                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

     •  

      Oznamujeme rodičom prihlásených detí, že materská škola bude počas letných prázdnin v prevádzke v dňoch od 10.8.2020 do 21.8.2020, v čase od 6:30 do 15:00 hod.

      Prosíme rodičov, aby deťom priniesli pyžamo, prezúvky, náhradné oblečenie a klobúk/šiltovku.