• OZNAM

     • Z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 u jedného zamestnanca MŠ sa prerušuje  výchovno - vzdelávací proces v materskej škole do piatku 2.10.2020. Počas tohto obdobia žiadame dodržiavať domácu karanténu. V prípade podozrenia na ochorenie COVID- 19 kontaktujte telefonicky lekára Vášho dieťaťa.

      Predpokladaný termín obnovenia prevádzky materskej školy je 5.10.2020.

      V prípade ďalších zmien Vás budeme včas kontaktovať.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v materských školách od 16.9.2020

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo dňa 16.9.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre materské školy. Celý manuál si môžete prečítať na  https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

      Podľa daného opatrenia rodič/ zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (vyhlasenie.docx). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Vytlačené vyhlásenie nájdete na nástenke materskej školy.

      Ďakujeme za rešpektovanie.