• Zápis do materskej školy

     • TERMÍN  do 7. mája 2021

       

      SPÔSOB

      • osobne  5.5.2021 od 15:00 – 17:00  a  6.5.2021 od 10:00 – 12:30

      • poštou na adresu školy do 7.5.2021

      • prostredníctvom elektronického podania cez ÚPVS (www.slovensko.sk)

      DOKUMETY POTREBNÉ K ZÁPISU

       

      • písomná žiadosť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami  (ziadost_o_prijatie.pdf)

      • elektronická prihláška podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami (https://msdlha.edupage.org/register/) 

      • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od praktického lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní   (Lekarske_potvrdenie.pdf)

       

      Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

       

      • vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

      • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, (ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti)                                                                                                                                       (tlačivá sú k dispozcií v MŠ)

       

      Dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

       

      • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

      • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      • informovaný súhlas zákonného zástupcu

      POVINNÉ PLNENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

       

      • pre deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31.8.2021

      PODMIENKY PRIJÍMANIA

      Prednostne sa budú prijímať podľa kritérií:

       

      • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

      • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní

      • nadané deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 rokov

      • Deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia 4 roky

      • deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia 3 roky

      Deti, ktoré k 31.8.2021 nedosiahnu vek 3. rokov môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické a stravovacie návyky.

       

      VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou najneskôr do 15. júna 2021.

       

       

     • Prevádzka materskej školy od 19.4.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s metodickým usmernením Návrat žiakov do škôl bude od pondelka 19.4.2021 materská škola v prevádzke pre všetky deti.

      Podmienkou účasti detí na vyučovaní je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a preukázanie sa negatívnym testom, resp. výnimkou z testovania a podanie Čestného vyhlásenia. Čestné vyhlásenie, ktorého kópiou je potvrdenie negatívneho testu, resp. výnimku z testovania, nesmie byť staršie ako 7 dní. Čestné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky. 

      Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie platných epidemiologických opatrení. Dieťa môže sprevádzať do budovy školy len 1 osoba, ktorá podáva Čestné vyhlásenie, žije v spoločnej domácnosti a preukáže negatívnym testom, resp. výnimkou z testovania. V priestoroch školy, aj šatne sa sprevádzajúca osoba nesmie zdržať dlhšie ako 10 minút.

      Ďakujeme. 

      Čestné vyhlásenie19262.docx

     • Prevádzka materskej školy od 12.4.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje vyučovanie v materskej škole pre všetky deti.

      Naďalej ostávajú v platnosti prísne epidemiologické opatrenia.

      Deti, ktoré od pondelka 12.4.2021 nebudú materskú školu navštevovať, je potrebné odhlásiť zo stravy. Poplatok za prevádzkové náklady bude treba opätovne uhrádzať aj v prípade, ak dieťa do MŠ nenastúpi.