• Kompletná dezinfekcia školy

     • V dňoch 6.11.2020-9.11.2020 prebehla kompletná dezinfekcia našej školy. Touto cestou ďakujeme starostovi obce za spoluprácu a pánovi Petrovi Kováčovi za dezinfekciu všetkých priestorov školy špeciálnym prístrojom. Zároveň ďakujeme prevádzkovým zamestnancom školy, ktorí školu pripravovali na jej opätovné spustenie od 10.11.2020. Na zdraví našich žiakov a ich príbuzných nám úprimne záleží. Všetci zamestnanci boli opakovane pretestovaní a momentálne  sú všetci s negatívnym výsledkom. Pevne verím, že sa nám tento stav podarí udržať čo najdlhšie a pomôžu nám v tom aj zákonní zástupcovia svojím zodpovedným prístupom.

      PaedDr. Gabriela Tomáňová, RŠ

     • Prevádzka materskej školy od 10.11.2020

     • Vážení rodičia!

      Od utorka, 10.11.2020 bude materská škola opäť v prevádzke. Priestory materskej školy prešli v spolupráci s obcou Dlhá nad Oravou dôkladnou dezinfekciou.

      Naďalej Vás prosíme dodržiavať opatrenia RUVZ. Podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe do materskej školy podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti (17858-vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf) a riadi sa podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR z dňa 8.11.2020 (17860-usmernenie_ministerstva.pdf), pričom platí zákaz vstupu do priestorov materskej školy, okrem platných výnimiek (17859Oznam_o_zakaze_vstupu.pdf).  

     • OZNAM O PROTIEPIDEMICKOM OPATRENÍ

     • Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 2.11.2020 do 9.11.2020 (vrátane) nebude Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v prevádzke z dôvodu protiepidemických opatrení.

       

     • Prerušená prevádzka v 2. triede od 26.10.2020 do 2.11.2020

     • Z dôvodu potvrdeného pozitívneho testu na COVID-19 u pedagogického zamestnanca materskej školy bude prerušená prevádzka materskej školy v 2. triede (trieda starších detí) v termíne od pondelka 26.10.2020 do pondelka 2.11.2020. V utorok 3.11.2020 bude 2. trieda opäť v prevádzke. Deti z 2. triedy budú z dôvodu prerušenej prevádzky odhlásené zo stravy, nie je potrebné ich odhlasovať.

      1. trieda (trieda mladších detí) je v prevádzke. Prípadné absencie detí z 1. triedy je potrebné nahlásiť do školskej jedálne najneskôr v deň neprítomnosti dieťaťa do 6:30 hod. na t.č. 0911 936 812.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM

     • Z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 u jedného zamestnanca MŠ sa prerušuje  výchovno - vzdelávací proces v materskej škole do piatku 2.10.2020. Počas tohto obdobia žiadame dodržiavať domácu karanténu. V prípade podozrenia na ochorenie COVID- 19 kontaktujte telefonicky lekára Vášho dieťaťa.

      Predpokladaný termín obnovenia prevádzky materskej školy je 5.10.2020.

      V prípade ďalších zmien Vás budeme včas kontaktovať.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v materských školách od 16.9.2020

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo dňa 16.9.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre materské školy. Celý manuál si môžete prečítať na  https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

      Podľa daného opatrenia rodič/ zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (vyhlasenie.docx). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Vytlačené vyhlásenie nájdete na nástenke materskej školy.

      Ďakujeme za rešpektovanie. 

       

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole od 2.9.2020

     •  

      Odovzdávanie detí do MŠ

      Do materskej školy budete môcť vojsť len vo vyhradenom čase, v inom čase je vstup určený pre žiakov ZŠ.  Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov a sprevádzajúce osoby, že z dôvodu ochrany žiakov je prísny zákaz vjazdu motorovým vozidlom do areálu školy.

      Vyhradený čas vstupu do materskej školy

      6:20 - 6:45

      7:00 - 7:25

      8:00 - 8:15

       

      Usmernenie pre rodičov / zákonných zástupcov detí MŠ

      Rodič / Zákonný zástupca

       

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok rodič aj dieťa, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy.

       

      • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

       

      • Materská škola, v prípade podozrenia  na akútne ochorenie (nielen COVID 19) dieťa nepreberie.

       

      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie (cestne_vyhlasenie_rodica.docx), alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky  prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx)

       

      • Dodržiava, že dieťa nenosí do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia

       

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, materská škola zabezpečí umiestnenie dieťaťa do samostatnej miestnosti a kontaktuje rodičov/ zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú

       

      • V šatni MŠ sa môžu zdržiavať maximálne 2 rodičia a 2 deti. Dodržiavať 2 m vzdialenosť je potrebné pred vstupom do budovy. S jedným dieťaťom do zariadenia vstupuje vždy len jeden rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa.

       

      • Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky rodičia a deti dodržiavajú presne určené a zreteľne označené miesto na sedenie dieťaťa a skrinku. Do ostatných  priestorov (jedáleň, spálne, triedy) rodičia nevstupujú. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia.

       

      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

       

      • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je maximálne 10 minút.
     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

     •  

      Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2020/2021 do pracovného pomeru asistenta učiteľa od 1.9.2020 - 31.8.2021.

      Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

      Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

      Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 25. 08. 2020.

      Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211.

       

       

       

                                                                                                               PaedDr. GabrielaTomáňová

                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

     •  

      Oznamujeme rodičom prihlásených detí, že materská škola bude počas letných prázdnin v prevádzke v dňoch od 10.8.2020 do 21.8.2020, v čase od 6:30 do 15:00 hod.

      Prosíme rodičov, aby deťom priniesli pyžamo, prezúvky, náhradné oblečenie a klobúk/šiltovku.

       

       

       

     • OZNAM O LETNEJ ŠKOLE

     •  

      V DŇOCH 10.8.2020 – 21.8.2020 SA PRE PRIHLÁSENÉ DETI USKUTOČNÍ LETNÁ ŠKOLA V MATERSKEJ ŠKOLE.

       

      VIAC INFORMÁCIÍ K LETNEJ ŠKOLE BUDEME POSIELAŤ PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE SPRÁVY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN.

     • Obnovenie prevádzky materskej školy od 1.6.2020

     • Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje prevádzka materskej školy. MŠ vyhovela všetkým žiadostiam rodičov/zákonných zástupcov o nástup dieťaťa do materskej školy od 1.6.2020. Deti rodičov/zákonných zástupcov pracujúcich na pracovisku budú prijaté na celodenný pobyt a deti, ktorých aspoň jeden rodič/zákonný zástupca nepracuje budú prijaté na poldenný pobyt (do 12:30).

       

      Rozdelenie detí do tried

      Menný zoznam detí pridelených do tried bude zaslaný individuálnou správou cez edupage. Deti pridelené do tried sa nebudú meniť, aj keď klesne počet detí, nebude dochádzať k spojeniu jednotlivých tried. Riaditeľka školy v prípade nízkych počtov zváži zmenu najskôr od nasledujúceho týždňa po dosiahnutí nízkeho počtu.

         1. Trieda (7:00 – 12:30)

      • pani učiteľka Katarína Ťapajnová
      • deti z triedy Motýle

       

         2. Trieda (6:30 – 15:30)

      • pani učiteľky Mgr. Katarína Červeňová, Mgr. Katarína Orelová
      • deti z triedy Sovičky a deti z triedy Motýle, ktorých obidvaja rodičia pracujú na pracovisku

       

      Odovzdávanie detí do MŠ a preberanie detí z MŠ

      Deti budeme preberať len vo vyhradenom čase, v inom čase je vstup určený pre žiakov ZŠ.

      Ranné odovzdávanie 

      2. trieda   6:30 - 6:45

      1. trieda, 2. trieda  7:00 - 7:25       8:00 - 8:15

      Preberanie detí z MŠ

      Poldenný pobyt 1. a 2.trieda    12:00 – 12:30

      Celodenný pobyt  2. trieda       15:00 – 15:30

       

       

      Usmernenie pre rodičov / zákonných zástupcov detí MŠ

       

      Rodič / Zákonný zástupca

       

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

       

      • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty  (max 37,5°C) a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

       

      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo bude pripravené v pondelok v MŠ).

       

      • Pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

       

      • Dodržiava, že dieťa nenosí do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia, ako aj potraviny, s výnimkou detí s potravinovou intoleranciou potvrdenou lekárom.

       

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, materská škola zabezpečí umiestnenie dieťaťa do samostatnej miestnosti a kontaktuje rodičov/ zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

       

      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, deti prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

       

      • Pri vstupe do priestoru materskej školy rodič vstupuje v návlekoch (jednorazové návleky v prvý deň príchodu zabezpečí materská škola).

       

      • V šatni MŠ sa môžu zdržiavať maximálne 2 rodičia a 2 deti. Dodržiavať 2 m vzdialenosť je potrebné pred vstupom do budovy. S jedným dieťaťom do zariadenia vstupuje vždy len jeden rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa.

       

      • Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky rodičia a deti dodržiavajú pokyny na sedenie dieťaťa a označenú skrinku. Do ostatných priestorov (jedáleň, spálne, triedy) rodičia nevstupujú. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia.

       

      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

       

      • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je maximálne 10 minút.

       

       

       

       

     • Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

     • Zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch  21.5.2020 od 16:00 – 17:00 a 22.5.2020 od 9:00 – 10:00 hod. 

      Do materskej školy sa prijímajú deti na základe Žiadosti o prijatie dietata do MŠ.docx podpísanej obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami a Elektronickej prihlášky

      Žiadosť je potrebné odovzdať v určenom termíne (21.5. a 22.5.2020) zástupkyni MŠ, alebo poslať poštou na adresu školy, elektronickú prihlášku vyplniť online.

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa k zápisu nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa rodičia/zákonní zástupcovia nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt (najdlhšie na 3 mesiace).

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak do času vydávania rozhodnutia rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt (najdlhšie 3 mesiace).

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že mesačné poplatky na materskú školu od apríla 2020 nemusíte uhrádzať

     • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

     •  

       

      Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z. o základnej škole

      oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka

      na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

      vo štvrtok 16. apríla 2020 od 1600 do 1700 hod.

      a v piatok 17. apríla 2020  od   800 do   900 hod.

      v budove ZŠ v Dlhej nad Oravou bez osobnej prítomnosti detí.

       K zápisu je potrebné priniesť:

      - vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi,   

      - vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku do ZŠ podpísanú obidvomi

         rodičmi,   

      - rodný list dieťaťa,

      - 15 € na učebné pomôcky (zbierky, zošity, výkresy, ...).

      Tlačivá: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ, Elektronická prihláška do ZŠ, Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete na stránke https://zsdlha.edupage.org/

      Ak sa v určenom termíne nemôžete zúčastniť zápisu, vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ a vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú obidvomi rodičmi  nám môžete zaslať poštou do 17.4.2020 na adresu školy.

      INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

      Do 1. ročníka škola zapíše dieťa, ktoré v čase do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov. Dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky  musí byť odporučenie  všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa). Odporučenie sa nevyžaduje pri zápise, ale zákonný zástupca ho doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničírodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V tejto škole bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

     • Materská škola bude zatvorená do odvolania

     •  

      OPATRENIA MINISTERSVA ŠKOLSTVA

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení Ministerstva školstva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu

       

      • Školy a školské zariadenia ostávajú zatvorené do odvolania
      • Zápis do základnej školy sa uskutoční v budove ZŠ  bez osobnej prítomnosti detí                          vo štvrtok 16. apríla 2020 od 16:00 do 17:00 hod.                                                           - v piatok 17. apríla 2020 od 8:00 do  9:00 hod.  (bližšie informácie na internetovej     stránke  https://zsdlha.sk/aktuality.php#148)
      • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Presný termín podávania žiadostí zverejníme.
      • Materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie nájdete na ucimenadialku.sk

       

       

       

     • USMERNENIE vo veci prerušenia prevádzky školy

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia ministerky školstva

      od pondelka, 16. marca 2020,  ZATVÁRA ZŠ aj MŠ, minimálne do piatka 27. marca 2020.

      Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia  znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii. Na základe nariadenia je zakázané deťom sa navzájom stretávať v bydliskách alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská a pod.....).

      Verím, že sa v tejto vážnej situácii budeme všetci správať zodpovedne.

                                                                       

                                                                                PaedDr. Gabriela Tomáňová, RŠ

     • Prerušenie prevádzky

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že od piatku 13.3.2020 bude prerušená prevádzka základnej aj materskej školy z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19 (koronavírus).

      Ďalšie informácie zverejníme v piatok 13.3.2020 na stránke, preto Vás žiadame o jej sledovanie.